Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy mojamantylka.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

2. Właścicielem Sklepu mojamantylka.pl jest firma: moja mantylka ALICJA KOWALSKA, Zabawa 9, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831434916, REGON: 350155444, adres email: mojamantylka@o2.pl.

II. Przyjmowanie zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane całą dobę, poprzez stronę internetową www.mojamantylka.pl.

2. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu i stanowiącą jego integralną część Polityką Prywatności.

3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto. Ceny nie zawierają Vat, gdyż firma moja mantylka ALICJA KOWALSKA jest podmiotem zwolnionym ustawowo z podatku Vat. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które należy doliczyć do ceny towarów, w zależności od wybranej metody wysyłki.

4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura, która jest dowodem sprzedaży. 

5. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem bądź telefonicznie.  

6. Zamówienie, które z powodu braku kontaktu z Klientem nie będzie mogło być potwierdzone w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania, zostaje anulowane.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości jego realizacji lub w innych uzasadnionych przypadkach po uprzednim poinformowaniu Klienta. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, wówczas wpłacona kwota zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 7 dni od dnia anulowania zamówienia.

8. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sklepem i Klientem.

9. Jeżeli Klient chciałby wycofać zamówienie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy mojamantylka@o2.pl.

III. Towary

1. Wszystkie oferowane w Sklepie towary są nowe i wolne od wad fizycznych.

2. Zdjęcia towarów zamieszczanych w serwisie internetowym Sklepu służą prezentacji i mogą w nieznacznym stopniu różnić się od faktycznego wyglądu produktów. Zdjęcia i opisy pod poszczególnymi pozycjami pochodzą od Sprzedawcy.

3. Opisane w pkt 2. różnice między faktycznym wyglądem towaru a jego zdjęciem na stronie nie stanowią wad fizycznych ani nie mogą być podstawą do uznania niezgodności towaru z umową.

4. Stan magazynowy towarów jest automatycznie aktualizowany, jednak może wystąpić sytuacja, w której między dodaniem towaru do koszyka, a realizacją zamówienia, ktoś inny wcześniej dokona zakupu. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

IV. Płatności i koszty dostawy

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

- przelew

- płatności elektroniczne w tym karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro 

2. Cennik dostaw dostępny jest w zakładce koszty i czas dostawy

3. Dane do przelewu podane są w zakładce kontakt i dane firmy.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Klient powinien uregulować płatności w ciągu 7 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

V. Wysyłka towaru

1. Dostawy realizujemy na terytorium całego kraju za pośrednictwem Poczty Polskiej.

a) za pośrednictwem Poczty Polskiej - list polecony ekonomiczny - przewidywany czas dostawy: do 10 dni roboczych.

b) za pośrednictwem Poczty Polskiej - list polecony priorytetowy - przewidywany czas dostawy: do 2 dni roboczych.

2. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie właściwej opcji spośród wskazanych na stronie Sklepu. Klient przyjmuje do wiadomości, że Czas realizacji Zamówienia oraz opłata za dostawę jest uzależniona od wyboru dostawcy. Koszty dostawy są podane są w trakcie składania zamówienia.

3. Przy odbiorze towaru przesłanego pocztą Klient ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika Poczty Polskiej, stan techniczny przesyłki. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, czy opakowanie jest nienaruszone, czy towar nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodny z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi Poczty Polskiej oraz sporządzić w obecności pracownika firmy przesyłkowej protokołu reklamacji.

4. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym czasie z przyczyn od nas niezależnych, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

7. Przesyłki nieodebrane przez Klienta po dwóch nieudanych próbach doręczenia przez kuriera, będą zwracane do nadawcy na koszt Klienta.

VI. Prawo odstąpienia od umowy 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie od umowy dokonywane jest przez złożenie oświadczenia (wzór do pobrania np. tutaj) i wysłanie w formie elektronicznej na adres Sklepu (mojamantylka@o2.pl) lub w formie papierowej na adres: moja mantylka ALICJA KOWALSKA, Zabawa 9, 32-020 Wieliczka.

3.  Klient ma obowiązek niezwłocznie, w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesłać zwracany towar do Sklepu (na adres: moja mantylka ALICJA KOWALSKA, Zabawa 9, 32-020 Wieliczka ), wraz z dowodem zakupu.   

4. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny i nie może nosić śladów eksploatacji, w szczególności nie może być uszkodzony ani wyprany. 

5. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku wysyłki gratis koszt transportu zostanie odjęty od zwracanej sumy.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

 VII. Reklamacje

1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy, Klient ma prawo do złożenia Sklepowi reklamacji z tytułu rękojmi (podstawa - Kodeks Cywilny). Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (faktura) lub podanie numeru zamówienia, ewentualnie nazwiska, na jakie zamówienie było składane.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady albo uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sklepu: moja mantylka ALICJA KOWALSKA, Zabawa 9, 32-020 Wieliczka wraz z opisem niezgodności.  Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny i nie może nosić śladów eksploatacji.

3. Reklamacja zostanie uwzględniona pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki lub od daty ujawnienia się wady.

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi kupujący.

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

7. O zamiarze reklamacji towaru należy wcześniej (przed wysyłką) zawiadomić sklep wysyłając email na adres mojamantylka@o2.pl

8. Towar zwrócony w sposób określony w paragrafie poprzedzającym zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych firmy moja mantylka ALICJA KOWALSKA, Zabawa 9, 32-020 Wieliczka. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych i w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany i poprawiania a także do żądania usunięcia.

3. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

IX. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć) bez pisemnej zgody Sklepu i bez podania ich źródła. 

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania.

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a w ekstremalnych sytuacjach sprawy sporne rozstrzygnie sąd. Niemniej jednak, wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sklepem mojamantylka.pl a Klientami zawsze rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownego rozwiązania.

3.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia i informacje zawarte w powyższym regulaminie

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany są skuteczne dopiero od chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu. Nowych postanowień Regulaminu nie stosuje się wobec Klientów, którzy złożyli zamówienie przed dokonaniem i publikacją zmiany.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl